Македонско научно друштво – Битола

 

СТУДИЈА ЗА МОЖНОСТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И КОРИСТЕЊЕ НА ПЕЛЕТИ ОД СЛАМА ВО ПОГРАНИЧНИОТ РЕГИОН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА

 

Координатор на изработката на студијата: М-р Ристо Ристевски, дипл. маш. инж

 

Дел 1. Потенцијал за производство на пелети од слама во пограничниот регион, М-р Владимир Китановски, дипл. инж. агр.

 

Дел 2. Технологии за производство на пелети од слама, Благој Сазданов, дипл. маш. инж.

 

Дел 3. Технологии за согорување на пелети од слама, М-р Весна Неделковска, дипл. маш. инж.

 

Дел. 4. Бизнис план за производство на пелети во пограничниот регион, М-р Оливер Сливовски, дипл. маш. инг.

 

Дел. 5 Анализа на пазарот за пелети од слама, М-р Сузана Трајковска Кочанковска, дипл. економист