Заради демонстрација на производството и користењето на пелети од слама во Општина Могила се инсталирани:

  1. Линија за производство пелети од слама со следните параметри: ХХХ
  2. Котлара за греење на административната зграда на општината со произведените пелети од слама, со следните параметри: ХХХ
  3. Печка за греење на просториите на училиштето во с. Беранци со произведените пелети од слама, со следните параметри: ХХХ

Пилот инсталацијата започна со работа на ХХХ

Во текот на шест месечната работа дојодовме до следните заклучоци и препораки

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Во прилог е комплетниот извештај за работата на пилот инсталацијата кој можете да го преземете тука.